Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v eshopu, jehož provozovatelem je Kateřina Jadrníčková, Smetanova 1395, 763 61 Napajedla DIČ: CZ7752014138 IČO: 04710932 (prodávající) (prodávající). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících). Veškeré smluvní vztahy, které mezi účastníky eshopu vzniknou se řídí právním řádem České republiky.

II. Objednávka a uzavření spotřebitelské smlouvy

 1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti.

 3. Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas.

 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

 5. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po jeho úplném zaplacení.

 7. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci tohoto eshopu, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a nákupech pro účely obchodního styku.

III. Expediční lhůty, platební podmínky a přepravné

 1. Veškeré zboží bude expedováno do 1 - 2 týdnů od uzavření kupní smlouvy. Zboží je zasíláno doporučeným balíkem České pošty na dobírku.. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání.

 2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu zboží. Pokud se ale cena dodávaného zboží zvýší oproti objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího. Kupující je oprávněn v případě zvýšení ceny cenu přijmout nebo odmítnout.

 3. Pro úhradu kupní ceny se sjednává:
  - platba na dobírku

 4. Přepravné, balné, dobírkovné:
  - Česká republika
  Kč 95,- za zásilku

 5. Všechny ceny jsou uváděny s DPH.

IV. Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s  Reklamačním řádem našeho eshopu a právním řádem platným v ČR.

V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

 1. V souladu s ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku má kupující právo od smlouvy bez uvedení důvodu do 14-ti dní ode dne převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě a dodrží uvedené podmínky bude mu vrácena kupní cena:

 • kupující odešle e-mail na adresu prodávajícího o odstoupení od uzavřené smlouvy, se svým požadavkem a požadavkem na vrácení kupní ceny, spolu s číslem účtu, popř. adresou pro vrácení kupní ceny

 • zakoupené zboží zákazník doručí zpět na adresu prodávajícího

 • zboží, musí být v původním obalu, nesmí nést známky poškození, použití, musí být kompletní (včetně příslušenství) a součástí zásilky musí být doklad o koupi. Zboží nezasílejte na dobírku, takto doručené nebude přijato.

 • Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám kupní cena zboží bude vrácena složenkou nebo na číslo Vašeho účtu, a to do 10-ti dní ode dne obdržení zboží, nejpozději však do 30-ti dní ode dne obdržení odstoupení od smlouvy při splnění podmínky fyzického vrácení zboží.

 • V případě nesplnění kterékoliv z uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno zpět na adresu kupujícího.

Kupující není oprávněn odstoupit dle ust. § 53 odst. 7 od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů   od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

Pokud byla hodnota zboží již snížena jeho použitím, poškozením nebo došlo k částečnému spotřebování či opotřebení, je spotřebitel povinen chybějící hodnotu dle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku nahradit v penězích. V praxi se tak děje formou snížení vracené kupní ceny.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  b) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
  V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.

 2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

VII. Odpovědnost za vady zboží - záruka

 1. Kupující je povinen před prvním použitím zboží prostudovat záruční podmínky a těmito informacemi a pokyny se důsledně řídit, jinak se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí, čímž ztratí nárok na uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

 2. Při prodeji spotřebního zboží činí zákonná záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním zboží. Kratší životnost zboží nelze tedy považovat za vadu a nelze uplatňovat v tomto případě práva z odpovědnosti za vady.

 3. Záruční list je v souladu se zákonem nahrazován fakturou obsahující všechny zákonem požadované údaje.


VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného, poštovného, event. balného) uvedenou v katalogu našeho eShopu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

 3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí ustanovením občanského nebo obchodního zákoníku v platném znění.

 4. Prodávající garantuje, že neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje osobní údaje žádné třetí osobě.

  Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje spotřebitelů předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.

Reklamační řád

Reklamační řád


Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů:

 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se pouze na spotřební zboží zakoupené od Prodávajícího (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").

 2. Prodávajícím je Kateřina Jadrníčková, Smetanova 1395, 763 61 Napajedla DIČ: CZ7752014138 IČO: 04710932 (dále jen "Prodávající").

 3. Kupujícím je fyzická či právnická osoba, která uzavřela s Prodávajícím kupní smlouvu na koupi Zboží, které je předmětem reklamace. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující spotřebitel.

Záruční podmínky:

 1. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců s výjimkami, stanovenými zákonem.

 2. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění reklamace do doby, kdy byl Kupující od skončení opravy Zboží převzít. Dojde-li k výměně Zboží, začne záruční doba znovu, a to od převzetí nového Zboží.Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Vyřízení reklamace:

 1. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupené Zboží používáno zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl byt řádně užíván jako výrobek bez vady, má Kupující právo na výměnu výrobku anebo má právo odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li Kupující výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 2. Reklamaci lze uplatnit odesláním na poštovní adresu Prodávajícího. V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu se za den přijetí Reklamace považuje den obdržení Zboží Prodávajícím.

 3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

 4. Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

 5. Prodávající označí Reklamaci za neoprávněnou v případě, že:

  a. vada vznikla špatnou či neodbornou obsluhou, nepřiměřeným zacházením či použitím

  b. provedením nekvalifikovaného zásahu

  c. bylo zjištěno poškození garančních známek či štítků s výrobními čísly

  d. bylo zjištěno zanedbání péče nebo předepsané údržby výrobku

 6. Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

 • že se vada vyskytla v záruční době - za tímto účelem Kupující předloží řádně a čitelně vyplněny Záruční list, a to v případě, že k výrobku byla poskytnuta delší záruční doba než zákonná

 • že kupující koupil výrobek od Prodávajícího a za jakou cenu, za tímto účelem Kupující předloží platný prodejní doklad s vyznačením data zakoupení výrobku prokazující nákup reklamovaného zboží u Prodávajícího

 • že je výrobek vadný, za tímto účelem Kupující popíše závadu a předloží vadný výrobek

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany Kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.

 1. V případě neoprávněné reklamace, při porušení záručních podmínek Kupujícím, nesprávným či nepřesným uvedením závady nebo v případě odmítnutí Kupujícího převzít reklamovanou věc zpět, je prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu náklady spojené s vyřízením reklamace

Závěrečná ustanovení:

 1. Tento reklamační řád vstupuje v platnost dnem 10. 3. 2017. Prodávající si vyhrazuje právo jeho změny.