Inteligence a obchodní jednání


Inteligenční kvocient (IQ) je standardizovaným skóre, získaným pomocí inteligenčních, psychologických nebo jiných výkonových testů, které se používá k vyčíslení inteligence člověka v poměru k ostatní populaci.
Emoční kvocient (EQ) je číselným ukazatelem, hodnotícím lidskou schopnost zacházet s emocemi a spolupracovat s okolím. Na rozdíl od inteligenčního kvocientu nehodnotí myšlenkové schopnosti, ale sebeovládání, sebeuvědomění, motivaci a společenskou obratnost. Nízká emoční inteligence se projevuje neschopností zvládat své emoce, takový člověk se nedokáže vcítit do druhých, nedokáže vnímat jejich stavy a pocity.
lidé jednání
Emoční inteligenci používáme nejen v soukromém, ale i pracovním životě. Bez nadsázky lze říci, že by měla být jedním ze základních kvalifikačních předpokladů obchodního zástupce. Obchodník s vysokou emoční inteligencí se dokáže rychle a správně rozhodnout, dokáže kontrolovat svůj stres a tím zvyšovat výkon nejen svůj, ale i svých kolegů. Dokáže předvídat problémy a konflikty předtím, než se úplně rozvinou a zabránit jejich negativním dopadům. Takový obchodník bývá samostatný a zodpovědný, kreativní, rychleji se adaptuje na změny.
Při obchodním jednání je důležité využívání všech složek emoční inteligence. Mezi ně patří jednak znalost a zvládání vlastních emocí pomocí seberegulace, jednak schopnost sám sebe motivovat a být vnímavý k emocím druhých. Nesmíme zapomínat na sociální dovednosti a vnímání mezilidských vztahů.
jednání mobil
Neustálý vývoj definice a vymezení emočního kvocientu je příčinou toho, že většina testů nesplňuje kompletně požadavky odborné veřejnosti, z toho vyplývá, že jejich výpovědní hodnota je omezená. Zcela jistě však platí, že lidé s vyšším emočním kvocientem mají větší potenciál uplatnění ve společnosti, mnohem větší předpoklady k tomu, aby byli dobrými manažery, vůdci, ale i přátelé nebo partneři.